Jak ke zkouškám


Zkoušky z výkonu záchranných psů již dávno nejsou výhradní doménou pouze členů Svazu záchranných brigád kynologů.
Připravovat se a nastupovat na zkoušky může každý kynolog, který má o tuto problematiku zájem. Bez ohledu na členství v organizacích, národnost či státní příslušnost může na veškeré záchranářské zkoušky, ať již podle mezinárodního nebo národního zkušebního řádu, nastupovat každý kynolog zajímající se o záchranářský výcvik. Pokud tedy jeho pes splňuje všechny náležitosti předepsané Zkušebním řádem,  zvládá všechny požadované úkony a cviky v příslušném stupni a výcvikovém směru, nic mu nebrání vyplnit "Přihlášku nečlena" na akci, uvedenou v Plánu akcí SZBK a této akce se následně zúčastnit. Pořadatelství zkoušek a soutěžních záchranářských akcí je ale vyhrazeno výhradně Záchranným brigádám kynologů. 

PROVÁDĚCÍ POKYNY PRO POŘADATELE A ÚČASTNÍKY ZKOUŠEK

 1. Pořádání záchranářských zkoušek podle mezinárodního zkušebního řádu IPO-R nebo národního zkušebního řádu SZBK ČR je výhradně v kompetenci jednotlivých záchranných brigád kynologů, a to i přesto, že se těchto zkoušek mohou zúčastňovat i nečlenové Svazu záchranných brigád kynologů.
 2. Žádost o konání zkoušek je nutno podat elektronickou formou na výcvikáře SZBK  tři měsíce před plánovaným konáním zkoušek za použití kompletně vyplněného objednávkového formuláře.
 3. Při plánování zkoušek je nutno počítat s předepsanou postupností zkoušek, bez složené zkoušky nižšího stupně nelze účastníka ke startu připustit. Výjimku tvoří zkoušky RHE, které lze přeskočit a začínat rovnou stupněm A. Stupně B se běžně nekonají, pořádají se samostatně jako kvalifikační soutěže.
 4. Výcvikář svazu provede zařazení zkoušek do Plánu činnosti na internetu a elektronickou formou provede delegaci rozhodčího s příslušnou kvalifikací.
 5. Pořadatelská brigáda provede v den uzávěrky akce revizi počtu účastníků v souladu se zkušebním řádem. Při nesrovnalosti v počtech požádá výcvikáře o řešení a následně zkontaktuje delegované rozhodčí.
 6. Před zahájením akce předloží pořadatel rozhodčímu soupisku účastníků ke kontrole registračních čísel psů bpp, čísel zápisu a čísel čipů.
 7. Všichni účastníci akce musí být přihlášeni prostřednictvím vedoucího své brigády nebo „Přihlášky pro nečleny“, která je součástí Plánu akcí SZBK, v němž je akce uvedena. Ručně dopisované přihlášky nesmí rozhodčí akceptovat.
 8. Rozhodčí nastupuje v uniformě IRO nebo SZBK, účastníci v uniformách svých složek, nečlenové složek ve sportovní ústroji s předepsanou výbavou ve znění zkušebního řádu (přilby, rukavice, pevná obuv, dlouhé rukávy a nohavice).
 9. Úspěšní účastníci zkoušek obdrží Potvrzení o vykonané zkoušce, opatřené podpisem a razítkem pořadatele a všech rozhodčích. Kopie těchto potvrzení se nevystavují, rozhodčí je povinen archivovat ke každé akci své bodovací listy do konce ledna příštího roku.
 10. Rozhodčí zapíše psovodům dosažený výsledek s razítkem a podpisem bez ohledu na úspěšnost či neúspěšnost do jejich pracovních knížek.
 11. Soupisku účastníků na akci s kompletně doplněnými bodovými výsledky v počítači  potvrzuje rozhodčí po skončení akce nebo nejpozději druhý den po akci.
 12. Finanční vyrovnání s rozhodčím podléhá finančním předpisům SZBK ČR. Doporučená výše startovného je stanovena každý rok plénem a uvedena při delegaci v Plánu akcí.
 13. Tiskopisy zkoušek NZŘ i IPO-R (Soupiska účastníků výcvikové akce, Potvrzení o vykonané zkoušce) vyjíždějí po vyplnění z počítače v definitivní podobě.